Pravoslávna cirkevná obec Prešov


Prejdi na obsah

Zbor

Tradícia zborového spevu, vznik nových zborov sa vyvíjal rozdielne na území súčasného Zakarpatska a na východe Slovenska, čo bolo zapríčinené rozdielnym štátno-politickým vývojom po 2. svetovej vojne. Kým na Zakarpatsku pod vplyvom zborovej tradície Ukrajiny vznikali zbory v mestách, pri monastieroch, na Slovensku to bolo len v ojedinelých prípadoch. V roku 1933 vznikol Ruský pravoslávny chór pri ladomirovskej misii; založil ho a viedol A. I. Obletilov, ktorý prišiel do Ladomirovej z USA. V zbore spievala miestna mládež a vo svojom repertoári mal duchovné, ale aj ľudové kompozície a tance. Zbor misijne pôsobil v širokom okolí a nahrával aj pre košické rozhlasové štúdio dňa 7. 5. 1933 priamy prenos z bohoslužieb. Vystupoval aj v budove Evanjelického kolégia v Prešove. V rokoch 1934-1939 zbor viedol dirigent A. P. Belonin. Zbor miestneho významu vznikol v Závadke (na Spiši), ktorý založil ruský vojnový emigrant Proščenko, neskôr ho viedol I. Pichanič, v Ľutine zbor viedol miestny pravoslávny kňaz Soloviov, ktorý bol členom ladomirovskej misie. Bol nielen hudobne disponovaný, ale aj znalý ruskej zborovej tradície. Dodnes staršia generácia pravoslávnych veriacich v Ľutine spieva na bohoslužbách nápevy osvojené v tomto zbore.
V súvislosti so vznikom Pravoslávnej bohosloveckej fakulty vznikol aj mužský spevácky zbor, ktorý viedol Leonid Berezovský. Zbor pôsobil na bohosloveckom seminári v Karlových Varoch a v Prahe v rokoch 1948-1950. Časť študentov následne prešla do Prešova a zboru sa v rokoch 1952 - 1955 ujal Pavel Aleš, vtedajší študent Pravoslávnej bohosloveckej fakulty v Prešove. V 60. rokoch so zborom fakulty pracoval Anton Podhajecký. Zbor v 70. rokoch zanikol. Anton Podhajecký sa ďalej ako pedagóg Pravoslávnej bohosloveckej fakulty v Prešove venoval výučbe cirkevného ľudového spevu, sám ho zapisoval a aj upravil pre zborové štvorhlasé spievanie. Bohoslužobné piesne však zapísal v metrickej podobe, čo nebolo a nie je vlastné týmto piesňam a ani nápevom. V súčasnosti je jeho hudobná pozostalosť súkromným vlastníctvom najbližšej rodiny.
V povojnovom období vznikol aj zbor pri Pravoslávnej cirkevnej obci v Bratislave. Túto farnosť tvorili prevažne ruskí, srbskí a bulharskí emigranti a preto sa aj zbor venoval dosť výlučne ich národnému zborovému repertoáru. Tento zbor s malými prestávkami pracuje dodnes a dodnes prezentuje ruskú duchovnú zborovú tradíciu.
Vychádzajúc z ich iniciatívy i národnej tradície, bol pri chráme sv. Alexandra Nevského založený cirkevný zbor pod vedením Jaroslava Bošeka. Spievala v ňom prešovská pravoslávna inteligencia, emigranti a študenti Pravoslávnej bohosloveckej fakulty v Prešove.
Po smrti J. Bošeka sa vedenia zboru ujal Andrej Tivadar, vicerektor seminára PBF. Zbor spieval nedeľné liturgie a pri rôznych slávnostiach. Vystupoval tiež v katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa. Jeho spev počuli aj pri vysviacke chrámu pamätníka v Medzilaborciach a pri iných duchovných podujatiach. V šesťdesiatych rokoch sa zboru ujíma prot. Antonij Podhajecký, učiteľ cirkevného spevu na PBF. Repertoár zboru tvorili prevažne kompozície ruských a ukrajinských skladateľov (D. Bortňanskij, A. Archangeľskij, M. Stecenko a iní).
Keďže v roku 1968 sa chrám sv. Alexandra Nevského stáva katedrálnym chrámom, kde sa centralizuje náboženský život cirkevnej obce, ktorá už tradične na bohoslužbách spieva so všetkým ľudom národné prostopinije, zbor už nespieva na každej liturgii a ostatných bohoslužbách, ale iba príležitostne pri slávnostných udalostiach cirkevného života. Táto okolnosť a ďalšie iné ovplyvnili, že zbor sa čoskoro rozpadol.
V období po roku 1989 vzniklo v rámci Pravoslávnej cirkvi na Slovensku niekoľko speváckych zborov. Vznikli v snahe skultúrniť liturgickú spevácku tradíciu, spoločný spev veriacich pri bohoslužbách, systém osemhlasého spievania však tieto zbory neovplyvnili. Obohatili pôvodnú spevácku tradíciu i vokálny prejav v chrámoch, svojou činnosťou pôsobia misijne nielen vo vzťahu k iným konfesiám, ale aj v rámci Pravoslávnej cirkvi na Slovensku a v zahraničí. Takto vznikli pravoslávne spevácke zbory v Prešove pri Katedrálnom chráme sv. kniežaťa Alexandra Nevského, a pri Pravoslávnej bohosloveckej fakulte, zbory pri pravoslávnych chrámoch v Bardejove, Humennom, Svidníku, Jarabine a Košiciach.
Táto oblasť pravoslávnej bohoslužobnej kultúry na Slovensku zatiaľ nebola docenená. Tento stav je spôsobený nielen v minulosti absentujúcou zborovou tradíciou a zborovým vedomím, ale aj stavom hudobného školstva u nás a negatívnym postojom hudobného školstva k cirkevnej hudbe v nedávnej minulosti. Tento problém sa musí v budúcnosti riešiť koncepčne a za účasti Cirkvi, tak ako všetky otázky týkajúce sa pravoslávnej hudobnej kultúry na Slovensku.
Rozvoj vlastnej zborovej tradície je závislý aj od rozvoja kompozície či upravovania pre spevácke zbory a od dostupnosti hudobnej zborovej literatúry. A práve táto oblasť nebola u nás v posledných rokoch dostatočne rozvíjaná a docenená. Hudobné školstvo na Slovensku a hlavne jeho negatívny postoj k cirkevnej hudbe v nedávnej minulosti zapríčinili, že absentuje vlastná kompozičná škola, že je veľmi málo dirigentov pre cirkevné zbory. Aj to bol jeden z momentov, prečo aj PaedDr. Anna Derevjaníková začala upravovať prostopinije pre svoje zbory. Úpravy boli realizované pre konkrétneho interpreta - Miešaný pravoslávny zbor katedrálneho chrámu svätého kniežaťa Alexandra Nevského v Prešove. Zbor vznikol v roku 1990 a postupne dozrieval zo skupinky spevákov na zbor v počte 36 spevákov. Vznikol ako odraz vtedajších politických zmien v Československu, kedy vznikala potreba prezentovať Cirkev navonok.

Z činnosti Katedrálneho speváckeho zboru sv. kniežaťa Alexandra Nevského v Prešove


Pravoslávny spevácky zbor pri katedrálnom chráme vznikol vo februári roku 1990. Jeho začiatky siahajú do vianočného obdobia roku 1990, keď so vznikom novej spoločensko-politickej situácie vznikla potreba prezentovať Pravoslávnu cirkevnú obec v Prešove v médiách i na pôde mesta. Zbor vznikol z iniciatívy duchovného správcu cirkevnej obce prot. Michala Švajka a pomoci už nebohého prot. Michala Kernaševiča. V jeho začiatkoch v zbore spievali veriaci prešovskej farnosti, členovia Bratstva pravoslávnej mládeže, ale i študenti prešovských škôl. Vo februári sa vedenia zboru ujala Anna Derevjaníková a spolu absolvovali prvý ekumenický - benefičný koncert v Čiernom orli dňa 18.2.1990.
V prvých rokoch zbor realizoval i misijné koncerty na našich pravoslávnych cirkevných obciach. Boli to 4 koncerty v Jarabine, 2 koncerty v Bajerovciach, koncerty v Sabinove, Lukove, Gerlachove, Humennom, Slovinkách, ale i v Trebišove. V období, keď sa na našich cirkevných obciach začali stavať nové pravoslávne chrámy, zúčastňoval sa na posviackach základného kameňa i posviackach už postavených chrámov. Takto vystúpil v Kurove, Gerlachove, Bajerovciach, Pstrinej, Slovinkách, Miroli, Jarabine.
Počas svojej existencie sa zbor usiloval o skultúrnenie spevu v katedrálnom chráme, podieľal sa na všetkých rozhlasových nahrávkach realizovaných Slovenským rozhlasom v katedrálnom chráme, pri príležitosti roždestvenských, paschálnych, ale aj iných sviatkov. Zabezpečoval všetky priame televízne prenosy realizované Slovenskou televíziou v katedrálnom chráme i na nádvorí Pravoslávnej bohosloveckej fakulty v Prešove (3 prenosy).
Zúčastňuje sa aj na prehliadkach speváckych zborov v rámci mesta Prešova a na iných významných sakrálnych festivaloch či prehliadkach. Koncertné vystúpenie absolvoval aj v Tessalonikách v Grécku v septembri 1998.
Nadviazal spoluprácu aj so zahraničnými speváckymi zbormi, Pravoslávnym speváckym zborom z poľského Sanoku, Pravoslávnym speváckym zborom z Bialystoku v Poľsku, komorným kvartetom z ruského Permu. Spolu vystupoval s uvedenými telesami.
V roku 1995 prišiel s iniciatívou usporiadať benefičné koncerty na podporu Detského domova sv. Nikolaja v Medzilaborciach. Koncerty sa uskutočnili 3.11.1995 vo Svidníku a 6.11.1995 v Divadle Jonáša Záborského v Prešove. Spolu podieľal sa na príprave benefičného koncertu na podporu Detašovaného pracoviska Pravoslávnej bohosloveckej fakulty v Olomouci, koncert sa uskutočnil 1.12.1997 v Divadle Jonáša Záborského v Prešove. 23.11.1999 sa podieľal na realizácii benefičného koncertu v Divadle A. Duchnoviča, zameraného na podporu Ruského domu v Prešove.
V roku 1993 nahral, spolu s duchovným správcom cirkevnej obce prot.. Michalom Švajkom, v spolupráci so Slovenským rozhlasom v Bratislave MG kazetu Liturgia sv. Jána Zlatoústeho. V roku 1994 naspieval a vydal MG kazetu "Christos raždajetsja", ktorá prezentuje koledy takmer výhradne v úprave dirigentky Anny Derevjaníkovej a v roku 2005 CD "Voskresenija deň".
Každoročne sa spoločne s Bratstvom pravoslávnej mládeže podieľal na organizácii koncertu pri príležitosti sviatku žien Myronosíc v Katedrálnom chráme sv. kniežaťa Alexandra Nevského.
Zorganizoval 7 celovečerných vianočných alebo výročných koncertov v Divadle Alexandra Duchnoviča, v rokoch 1993, 1994, 1995, 1996, 1998., koncerty pri príležitosti 10. 12. a 15. výročia vzniku zboru v PKO v Prešove.
Spolu s Eparchiálnou radou Pravoslávnej cirkvi v Prešove sa podieľal na zabezpečení nasledovných podujatí: Slávnostná liturgia a koncert pri otvorení Detského domova sv. Nikolaja v Medzilaborciach a pri jeho prvom výročí v roku 1994.

· Vystúpenie a spievanie počas sv. liturgií počas návštevy patriarchu Ruskej pravoslávnej cirkvi Alexija II. v Michalovciach a priamy televízny prenos 19.5.1996 v Prešove. V priamom televíznom prenose naspieval okrem uvedených štyri sv. liturgie.

· Slávnostná sv. liturgia v Bratislave pri príležitosti 3. výročia svätorečenia sv. Rastislava, za účasti prezidenta republiky Michala Kováča, posvätenie základov byzantskej baziliky z 9. storočia na Bratislavskom hrade 26.10.1997.
· Spev sv. liturgie 28.6.1998 v priamo televíznom prenose pri návšteve Jeho Svätosti Bartolomeja I., arcibiskupa Konštantínopolského a Nového Ríma a ekumenického patriarchu, koncertné vystúpenie pri odovzdávaní čestného titulu "Doctor honoris causa" Jeho Svätosti Bartolomejovi I., arcibiskupovi Konštantínopolskému, Nového Ríma a ekumenickému patriarchovi 28.6.1998 v Čiernom orli.
· Spieval svätú liturgiu v priamom televíznom prenose počas intronizácie metropolitu českých krajín a S lovenska, vladyku Nikolaja 4. 6. 2000.
· Mimoriadne úspešný bol Celovečerný koncert usporiadaný pri príležitosti 10. výročia jeho vzniku
v PKO, 17. 2. 2000, väčšie - celovečerné výročné koncerty sa konali ešte v roku 2002, 2005 a 2008.


· Koncertné turné v Škótsku 10.7 - 17. 7. 1995 (5 celovečerných koncertov, ohlasy v tlači, rozhlase a televízii v Škótsku).
· Organizátor a hlavný usporiadateľ dvoch benefičných koncertov na pomoc Detskému domovu sv. Nikolaja v Medzilaborciach. Koncerty sa uskutočnili 3. 11. 1995 vo Svidníku a 6. 11. 1995 v Prešove.
· Spievanie svätej liturgie v priamom televíznom prenose pri návšteve Jeho Svätosti Bartolomeja I., arcibiskupa Konštantínopolského a Nového Ríma 28. 6. 1998.
· Vystúpenie pri udeľovaní čestného titulu "Doctor honoris causa" Jeho Svätosti Bartolomejovi I., arcibiskupovi Konštantínopolskému a Nového Ríma 28. 6. 1998 v PKO v Prešove.
· Koncertné vystúpenie v Tessalonikách v Grécku 12. 9. 1998.
· Spev svätej liturgie v priamom televíznom prenose počas intronizácie metropolitu českých krajín a Slovenska, vladyku Nikolaja 4. 6. 2000.
· Celovečerný koncert v rámci vedeckej konferencie "Duchovná hudba v premenách času"
25. 10. 2000 v Prešove.
· Zbor dodnes účinkuje na festivaloch doma i v zahraničí, organizuje celovečerné koncerty.


Zbor Katedrálneho chrámu sv. kniežaťa A. Nevského v Prešove


· Účasť na Medzinárodnom festivale duchovnej piesne v Hajnowke (Poľsko) 22. 5. - 29. 5. 1994.
· Účasť na IV. festivale duchovnej piesne v Snine 6. 11. 1994.
· Vianočný celovečerný koncert v Katedrálnom chráme sv. Gorazda v Olomouci 18. 12. 1994.
· Celovečerný novoročný koncert v Divadle A. Duchnoviča v Prešove 19. 1. 1995.
· Vystúpenie na Celoslovenskom festivale duchovnej piesne v Námestove 20.5. - 21. 5. 1995
· Účasť na Medzinárodnom festivale duchovnej piesne v Hajnowke v Poľsku 25.5. - 30. 5. 1995 ocenenie v kategórii dirigentov - laureát.
· Vystúpenie na Svetových ekumenických dňoch v Poprade 3. 7. 1995.
· Koncertné turné v Škótsku 10. 7. - 17. 7. 1995 (5 celovečerných koncertov, ohlasy v tlači, rozhlase a televízii v Škótsku).
· Organizátor a hlavný usporiadateľ dvoch benefičných koncertov na pomoc Detskému domovu sv. Nikolaja v Medzilaborciach. Koncerty sa uskutočnili 3. 11. 1995 vo Svidníku a 6. 11. 1995 v Prešove.
· Účasť na V. festivale duchovnej piesne v Snine, 5. 11. 1995.
· Vystúpenie na festivale sakrálneho umenia v Košiciach v Dome umenia 25. 11. 1995.
· Vystúpenie na festivale Odozvy staroslovienčiny v telgarte 25.- 26. 11. 1995.
· Novoročný koncert v PKO v Prešove 24. 1. 1996.
· Okresná prehliadka speváckych zborov Do-re-mi-fa v Prešove, 26. 3. 1996
· Koncertné vystúpenie v rámci Medzinárodnej vedeckej konferencie "Hudobná výchova - most k európskej integrácii" vo Františkánskom kostole v Prešove 1. 5. 1996.
· Vystúpenia a spev svätej liturgie v priamom televíznom prenose počas štátnej návštevy patriarchu Ruskej pravoslávnej cirkvi Alexija II. v Prešove, Košiciach a Michalovciach.
· Vystúpenie na VI. festivale duchovnej piesne v Snine 10. 11. 1996.
· Vianočný koncert na námestí v Prešove 18. 11. 1996.
· Vystúpenie na celoslovenských oslavách sv. Cyrila a Metoda pod Devínom 5. 7. 1997.
· Vystúpenie na festivale duchovnej piesne Harmonia sacra danubium v Komárne 25. 10. 1997.
· Výročný koncert v DAD v Prešove, 16. 2. 1998
· Vystúpenie na regionálnej prehliadke speváckych zborov v Prešove 26. 4. 1998
· Spievanie svätej liturgie v priamom televíznom prenose pri návšteve Jeho Svätosti Bartolomeja I., arcibiskupa Konštantínopolského a Nového Ríma 28. 6. 1998.
· Vystúpenie pri udeľovaní čestného titulu "Doctor honoris causa" Jeho Svätosti Bartolomejovi I., arcibiskupovi Konštantínopolskému a Nového Ríma 28. 6. 1998 v PKO v Prešove.
· Koncertné vystúpenie v Tessalonikách v Grécku, 12. 9. 1998.
· Vystúpenie na festivale duchovnej hudby v Snine, 8. 11. 1998.
· Vystúpenie na VIII. Medzinárodnom festivale duchovných piesní byzantského obradu v Košiciach 23. 10. 1998.
· Vystúpenie na slávnostnej akadémii k roku P. O. Hviezdoslava v chráme Evanjelickej cirkvi a.v. v Prešove, 25. 4. 1999.
· Vystúpenie na Ekumenickom modlitebnom stretnutí pri príležitosti osláv 700. výročia udelenia mestských výsad Prešovu, 20. 6. 1999.
· Vystúpenie na festivale duchovnej piesne v Snine, 7. 11. 1999.
· Dve koncertné vystúpenia v rámci festivalu pravoslávnej duchovnej hudby v Dome kultúry v Michalovciach 11. 12. 1999 a v DAD Prešov 12. 12. 1999.
· Usporiadanie a vystúpenie na výročnom koncerte katedrálneho zboru sv. kniežaťa A. Nevského v Prešove, v PKO 17. 2. 2000.
· Vystúpenie a ocenenie najlepší zbor na regionálnej prehliadke speváckych zborov v Prešove 9. 4. 2000.
· Spev svätej liturgie v priamom televíznom prenose počas intronizácie metropolitu českých krajín a Slovenska, vladyku Nikolaja, 4. 6. 2000.
· Vystúpenie v rámci eparchiálnych osláv sv. Cyrila a Metoda v Múzeu Andy Varhola v Medzilaborciach 5. 7. 2000.
· Celovečerný koncert v rámci vedeckej konferencie "Duchovná hudba v premenách času", 25. 10. 2000 v Prešove.
· Vystúpenie na festivale duchovnej hudby v Snine, 5. 11. 2000.
· Vystúpenie na X. ročníku medzinárodného festivalu duchovnej hudby byzantského obradu v Košiciach, 25. 11. 2000.
· Koncert pri príležitosti sviatku žien Myronosíc v katedrálnom chráme v Prešove.
· Účasť na XX. Medzinárodnom festivale duchovnej hudby v Hajnowke v Poľsku 29. 6. - 1. 7. 2001. Sprievodné vystúpenie v Bialystoku 30. 5. 2001.
· Vystúpenie v Hrubej Vŕbke v Čechách na spomienkovej konferencii pri príležitosti 80. výročia vysvätenia sv. Gorazda nového mučeníka na biskupa 1. 9. 2001. Vystúpenie v katedrálnom chráme sv. Gorazda v Olomouci 2. 9. 2001.
· Novoročný celovečerný koncert v DAD v Prešove 25. 1. 2002.
· Koncert pri príležitosti Nedele žien myronosic v katedrálnom chráme 12. 5. 2002.
· Celovečerný koncert v rámci cyklu Kultúrne leto 2002 v chráme Panny Márie Snežnej v Bratislave 17. 6. 2002.
· Koncert v Národnom múzeu v Prahe, pri príležitosti 60. výročia umučenia vladyku Gorazda, 3. 9. 2002 v Prahe.
· Vystúpenie na XII. festivale duchovnej piesne v Snine, 10.11. 2002.
· Vystúpenie na XI. Festivale duchovnej piesne v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove, 16. 11. 2002.
· Multikultúrny festival Galícia. Prešov 17. 6. - 18. 6. 2004.
· Medzinárodný festival duchovných piesní byzantského obradu. Dom umenia, Košice 20. 11. 2004.
· Zúčastnil sa na troch benefičných koncertoch, ktoré organizovala Nadácia Dobrý anjel a Miestny výbor Matice slovenskej v Brezne, v rokoch 2008, 2009 - 2 krát.
· Každoročne vystupuje na vianočných koncertoch organizovaných mestom Prešov. Zúčastňuje sa na festivaloch duchovnej piesne v Snine. Prijíma pozvania aj na vystúpenia na rôznych pravoslávnych cirkevných obciach pri príležitosti sviatku sv. Nikolaja (Poprad, Slovinky).
18. 6. 2008 zorganizoval aj výročný koncert v chráme sv. Alexandra Nevského pri príležitosti 18. výročia vzniku zboru.
Zúčastňuje sa na Dni zborového spevu, organizovanom Pravoslávnym kňazským seminárom PU v Prešove.


Spracovala: PaedDr. Anna Derevjaníková

Domov | História | Chrám | Bohoslužby | Sv. A. Nevský | Svätyne chrámu | Čitáreň | Zbor | Mládež | Fotogaléria | Kontakt | Odkazy | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu